29-03-2017

Proces adaptacji pracownika.

 

Czy kiedykolwiek usłyszałeś od pracownika, że to, co od niego wymagasz nie należy do jego obowiązków? Czy Twój podwładny nie jest zmotywowany do pracy i nie spełnia Twoich oczekiwań? Ocena jego pracy wystawiona przez Ciebie znacznie różni się od jego samooceny? Masz wrażenie, że pracownicy skoncentrowani są tylko na tym, ile zarobią? A może nie akceptują Twojego stylu zarządzania?

Jeśli doświadczasz takich sytuacji, może to oznaczać, że adaptacja pracownika nie przebiega prawidłowo. W rzeczywistości jest jednym z bardziej zaniedbywanych procesów. Często wdrożenie pracownika zlecane jest osobom, z których pracy nie jesteśmy zadowoleni. Czasami obserwuję sytuacje, w których pierwsze dni w pracy nowego pracownika są „fazą ruchów chaotycznych”. Sam musi szukać zadań do wykonania, marnując tym samym energię, czas i pieniądze. Zdarza się również, że podwładny jest zaznajamiany wyłącznie z zakresem swoich zadań, zna tylko targety sprzedażowe, wie, ilu klientów musi pozyskać i jaki obrót „na barze trzeba zrobić”. Jakie będzie w takiej sytuacji reprezentował wartości? Do jakich zasad będzie się stosował?

Proces adaptacji powinien dostarczyć koniecznej wiedzy zarówno na poziomie strategicznym (misja, wartości, zasady, cele), ale również proceduralnym (zasady komunikacji, obieg dokumentów) i osobistym (zakres obowiązków, możliwości rozwoju itp.). Powinien wpływać na motywację i satysfakcję z pracy. Ma na celu wprowadzenie pracownika w taki sposób, by szybko osiągnął wysoki poziom efektywności

Jakie powinny być etapy adaptacji pracownika?

1. Przekaż ogólne informacje na temat firmy:
– przedstaw misję, wartości, zasady oraz cele i strategie,
– przedstaw podstawowe dane ekonomiczne i organizacyjne.
2. Zapoznaj z zasadami panującymi w firmie:
– przedstaw system zarządzania i strukturę organizacyjną,
– zapoznaj z systemem wynagradzania (w tym z zasadami premiowania, udzielania podwyżek, potrąceń, zwrotów poniesionych kosztów) i zabezpieczeniem socjalnym pracownika.
– zapoznaj z systemem motywacji pozamaterialnej (w tym ze ścieżką rozwoju, systemem szkoleń, oceną okresową),
– zapoznaj z organizacją czasu pracy (godziny pracy, przerwy, dni wolne od pracy, nadgodziny, urlopy),
3. Określ zadania, odpowiedzialność i oczekiwania związane z pracą:
– określ miejsca stanowiska w strukturze organizacyjnej,
– zapoznaj z zakresem odpowiedzialności i szczegółowym opisem zadań oraz sposobem ich realizacji (raportowanie, obieg dokumentów)
– zapoznaj z możliwymi trudnościami w realizacji zadań oraz alternatywnymi rozwiązaniami.
4. Zapoznaj ze współpracownikami:
– zapoznaj ze strukturą powiązań i zasadami współpracy z innymi działami,
– poinformuj o pełnionych funkcjach i zakresie zadań realizowanych przez współpracowników,
– wskaż osoby wspierające we wdrożeniu do pracy, określ czas i zasady adaptacji.

Podsumowanie procesu adaptacji.

Bardzo istotne dla nowej osoby w firmie jest otrzymanie feedbacku. Pozwala na utrwalenie pozytywnego zachowania oraz wskazuje obszary, które wymagają poprawy.

Podczas rozmowy podsumowującej dokonaj:
1. Analizy i oceny przebiegu procesu adaptacji.
2. Analizy i oceny wydajności i jakości pracy.
3. Analizy i oceny możliwości rozwoju pracownika.
4. Określ stopień integracji z zespołem.

Zapytaj:
1. Czy spełnione zostały Twoje oczekiwania co do nowego miejsca pracy?
2. Czy spełnione zostały Twoje oczekiwania co do przebiegu wdrożenia do nowych zadań i obowiązków?
3. Czy otrzymałeś wsparcie na oczekiwanym poziomie?
4. Jakie zadania przysporzyły Ci najwięcej satysfakcji?
5. Jakie zadania sprawiły Ci trudność? W jaki sposób rozwiązywałeś te trudności?
6. Czy misja, wartości i zasady firmy są przez ciebie zrozumiane i akceptowane?
7. Jak widzisz drogę swojego rozwoju w naszej firmie?
8. Jak układa się współpraca z zespołem?

Prawidłowe przeprowadzenie procesu adaptacji kształtuje u pracownika właściwy poziom motywacji, odpowiednią postawę oraz stosunek do wykonywanych zadań i powierzonych obowiązków. Stworzenie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego opartego na jasnych zasadach, wspólne wartości i misja przysporzą wiele satysfakcji obu stronom. 

Małgorzata Burdziełowska

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty