18-09-2017

Kto może zostać trenerem personalnym?

 

W dzisiejszych czasach nie można sobie wyobrazić funkcjonowania klubu fitness bez możliwości skorzystania z porad i pomocy trenera personalnego lub instruktora fitness. Czy kandydat na trenera personalnego musi spełniać jakieś wymagania prawne? Jak zatem zostać trenerem personalnym?

Na początek trochę historii. Pierwszym aktem prawnym, który określał wymagania na kandydata na trenera personalnego, była ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. Zgodnie z postanowieniami ustawy zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej (treningi personalne) mogły prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami?

Kwalifikacje, stopnie i tytuły zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasady i tryb ich uzyskiwania regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia instruktorem rekreacji ruchowej (również trenerem personalnym) mogła być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo posiadała co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała egzamin końcowy.

W październiku 2010 roku weszła w życie ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Zastąpiła ona obowiązującą ustawę o kulturze fizycznej. Z nowej ustawy o sporcie usunięto pojęcie „rekreacji ruchowej, które uwzględniała wcześniejsza ustawa o kulturze fizycznej. Wszelkie zatem aspekty rekreacji ruchowej (w tym fitness oraz treningów personalnych) przestały podlegać regulacjom ustawowym.

Oznacza to zatem, że obecnie jeżeli chcesz zostać trenerem personalnym lub instruktorem fitness nie musisz spełniać żadnych wymagań prawnych. Trener personalny nie musi się również legitymować jakimkolwiek kursem lub innymi wymaganiami związanymi z uprawianiem tego zawodu. Wykonywanie zawodu trenera personalnego lub instruktora fitness nie wymaga posiadania także polisy ubezpieczeniowej OC.

W celu jednakże świadczenia usług najwyższej jakości warto w swoim klubie fitness zatrudnić trenerów personalnych, którzy jednak posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty