19-10-2017

Klauzule niedozwolone w umowie z klientem klubu fitness.

 

Większość klubów fitness wymaga od swoich klientów podpisania z nimi umowy. Niestety jednocześnie kluby fitness nie dają swoim klientom możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania umowy członkowskiej bądź jej odrzucenia w całości. Powoduje to w konsekwencji niebezpieczeństwo, że klub fitness w umowie narzuci klientowi postanowienia, które nie będą dla niego korzystne. 

Co to są klauzule niedozwolone?

Definicję klauzul niedozwolonych lub inaczej zwanych również abuzywnymi znajdziemy w kodeksie cywilnym a konkretnie w art. 385 1§ 1. Zgodnie z jego treścią „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).” Uznanie zatem postanowienia umowy jaką klient zawiera z klubem fitness za niedozwolone jest możliwe wyłącznie w razie łącznego spełnienia dwóch przesłanek: kształtowania praw i obowiązków klienta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażącego naruszenia jego interesów. Oceny zgodności takiego postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej treść, okoliczności zawarcia oraz uwzględniając umowy pozostające w związku z umową obejmującą postanowienie będące przedmiotem oceny. Natomiast naruszenie interesów konsumentów może dotyczyć interesów o różnym charakterze. Zwykle będą to interesy o charakterze ekonomicznym. Jednakże w grę mogą także wchodzić takie okoliczności, jak fakt, że w wyniku konkretnego postanowienia konsument traci czas, zdrowie, dochodzi do dezorganizacji jego zajęć albo do ingerencji w sferę prywatności lub naruszenia godności osobistej.

Przykłady klauzul niedozwolonych stosowane przez kluby fitness.

Jako przykład takich niedozwolonych klauzul można wskazać postanowienie w umowie mówiące tym, że klub fitness ma prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć lub zmiany cennika i regulaminu bez uzyskania zgody klienta. W umowie klub fitness nie może również wpisać, że nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe podczas treningu. Niezgodne z prawem będzie również postanowienie umowy dające klubowi fitness prawo do niezwracania pieniędzy klientowi za niezrealizowane zajęcia treningowe. Jedna z sieci fitness w swojej umowie wpisała, że klient nie miał możliwości wystąpienia z klubu, chyba że udowodniłby przedsiębiorcy rażące naruszenie umowy, o którym  miał powiadomić listem poleconym, poczekać 21 dni na reakcję i zapłacić karę umowną. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał takie postanowienie oczywiście za niedozwolone i nakazał jego zmianę. Zgodnie z prawem przedsiębiorca odpowiada za powierzone mu przez konsumenta rzeczy. W związku z tym w umowie nie może być napisane, że klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do klienta a pozostawione w szatni lub wyznaczonych miejscach. W umowie nie mogą również znaleźć się postanowienia utrudniające klientowi prawo odstąpienia od umowy lub składania reklamacji np. poprzez nakaz uiszczenia za nie opłaty. W październiku 2010 roku weszła w życie ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Zastąpiła ona obowiązującą ustawę o kulturze fizycznej. Z nowej ustawy o sporcie usunięto pojęcie „rekreacji ruchowej, które uwzględniała wcześniejsza ustawa o kulturze fizycznej. Wszelkie zatem aspekty rekreacji ruchowej (w tym fitness oraz treningów personalnych) przestały podlegać regulacjom ustawowym.

Konsekwencje prawne stosowania przez kluby fitness klauzul niedozwolonych.

Jeżeli w umowie z klientem znajdzie się postanowienie uznane za niedozwolone (abuzywne) to konsekwencją tego jest to, nie wiąże ono klienta (tak jakby go w ogóle nie było w umowie). Nie oznacza to automatycznie nieważności całej umowy. Strony są związane umową w pozostałym zakresie. Obowiązkiem klubu fitness jest natychmiastowe usunięcie z umowy takie postanowienia.  W przeciwnym wypadku np. na skutek skargi klienta może zostać wszczęte przeciwko klubowi fitness przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowanie w przedmiocie uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i zakazania jego wykorzystywania. Skutkiem takiego postępowania jest wydanie przez Prezesa UOKiK decyzji, w której klub fitness może zostać zobowiązany do poinformowania konsumentów o uznaniu za niedozwolone postanowienia umowy lub złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i w formie określonej w decyzji. Prezes Urzędu może nakazać publikację decyzji w całości lub w części, z zaznaczeniem, czy decyzja ta jest prawomocna, w określonej w niej formie, na koszt przedsiębiorcy. W przypadku niezastosowania się przez klub fitness do powyższej decyzji, Prezes UOKiK może uchylić decyzję i nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przed sporządzeniem wzorca umowy, którą klub fitness będzie zawierał ze swoim klientem, warto skonsultować go z prawnikiem. Większość klubów fitness lub siłowni popełnia ten sam błąd i kopiuje wzorce od innych klubów bez sprawdzenia ich postanowień pod kątem zgodności z przepisami prawa.  W ten sposób można łatwo narazić się nawet na wysokie kary pieniężne ze strony UOKiK-u.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty