04-12-2017

Jakie dane osobowe może żądać od klienta klub fitness?

 

Prawie każdego dnia udostępniamy swoje dane osobowe. Większość z nas czyni to będąc tego nie świadomym. Każdy z nas przecież podpisuje różne umowy czy wypełnia rozmaite ankiety lub formularze w Internecie. W dobie rozwiniętych technologii Nasze dane osobowe mogą zostać łatwo skradzione, a następnie bezprawnie wykorzystane np. poprzez zaciągnięcie pożyczek czy kredytów na nasze nazwisko. W razie ich niespłacenia w pierwszej kolejności komornik zapuka do naszych drzwi a nie osoby, która podszyła się pod nas. Wtedy pojawia się problem i nieprzyjemne konsekwencje. Z powyższego zatem wynika jak ważna jest ochrona naszych danych osobowych, w szczególności poprzez zwracanie uwagi na to komu i jaki rodzaj danych osobowych udostępniamy.

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych osobowych na pewno zaliczymy imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer NIP, ale również obraz, dźwięk, odciski palców, informacja o kodzie genetycznym, oraz inne które pozwalają na dokonanie na ich podstawie identyfikacji osoby fizycznej. Także powszechnie udostępniany przez nas adres e-mail może stanowić dane osobowe, jeżeli w jego nazwie jest użyte nasze imię i nazwisko.  Nawet numer IP można zaliczyć do danych osobowych.

Jakie dane osobowe należy udostępnić klubowi fitness?

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych klub fitness może żądać od Ciebie tylko takie dane osobowe, które są konieczne do realizacji umowy jaką z nim podpisujesz. Baza danych klubów fitness jest zatem ograniczona. Z przepisu tego nie wynika wprost jakie informacji o tobie może gromadzić baza danych klubów fitness. Mając jednakże na uwadze treść umowy jaką zawieramy z klubem fitness należy przyjąć, że zobowiązani jesteśmy do podania tzw. zwykłych danych osobowych. Na pewno zatem musisz udostępnić klubowi fitness swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dodatkowo możesz udostępnić swoją datę urodzenia, numer PESEL oraz adres e-mail.

Klub fitness nie może natomiast żądać od klienta podania tzw. wrażliwych danych osobowych.  Dane „wrażliwe” to np. dane rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, stan zdrowia, przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa czy nałogi. Niedopuszczalne jest, na przykładzie jednej z sieci siłowni, zmuszanie klientów do pozostawienia odcisków palców w celach identyfikacji przy bramkach wejściowych do klubu. Zakazane jest również, jak czynił to jeden z klubów fitness, pozyskiwanie od potencjalnych klientów klubu fitness informacji o stanie cywilnym oraz informacji na temat posiadania dzieci.

Warto również wskazać, że pracownicy klubu fitness nie mają prawa domagać się od klientów zastawu w postaci dowodu osobistego lub innego dokumentu w zamian za wypożyczenie sprzętu lub udostępnienie kluczyków lub kłódek do szatni.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty