15-07-2018

Umowa klubu fitness z trenerem personalnym – co powinna regulować?

 

Jedną z najczęściej stosowanych podstaw współpracy przez klub fitness z trenerem personalnym jest umowa zlecenia lub umowa o współpracy (ewentualnie świadczenie usług). Drugi rodzaj umowy dotyczy sytuacji, kiedy trener personalny prowadzi własną działalność gospodarczą.  Co zatem powinno znaleźć się w takich umowach? Jakie kwestie powinny zostać uregulowane z punktu widzenia interesów klubu fitness? O tym dowiesz się z dalszej części artykułu.

Przedmiot umowy

Pierwszym a zarazem jednym z najważniejszym elementów jest dokładne określenie przedmiotu umowy.  Prawidłowe określenie przedmiotu umowy może uchronić klub fitness przed ewentualnymi nieporozumieniami z trenerem personalnym. Z reguły przedmiotem tego typu umowy będzie prowadzenie przez trenera personalnego na rzecz klientów klubu określonych zajęć sportowo –rekreacyjnych w wyznaczonych dniach i godzinach. Warto dodać postanowienie, że trener personalny nie podlega kierownictwu klubu fitness, aby uniknąć zarzutu, że taka forma współpracy nosi cechy stosunku pracy.

Obowiązki stron

Ta część umowy określą w sposób szczegółowy obowiązki trenera personalnego. Przede wszystkim jednym z obowiązków trenera jest posiadanie aktualnych badań lekarskich, niezbędnych kwalifikacji i certyfikatów do wykonania umowy w przypadku własnej działalności dodatkowo ważnego ubezpieczenia OC. Warto zobowiązać w umowie trenera personalnego, aby w trakcie jej realizacji prowadził zajęcia zgodnie z regulaminem klubu oraz przestrzegał przepisy i zasady bhp. Jednym z najważniejszych obowiązków trenera, które powinny znaleźć się w umowie to prowadzenie zajęć osobiście z należytą starannością, przestrzeganie punktualności oraz ustalonych terminów zajęć. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających trenerom osobiste prowadzenie zajęć, warto wpisać w umowie, że w takim przypadku trener powinien wyznaczyć, w miarę możliwości, zastępstwo w uzgodnieniu z klubem fitness.  Nie można zapomnieć o wpisaniu do umowy zobowiązania trenera do sprawdzania prawa uczestników do korzystania z zajęć oraz każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdzania stanu technicznego obiektu, urządzeń i sprzętu oraz wyposażenia wykorzystywanego do prowadzenia zajęć. Obowiązkiem trenera jest także udzielanie pierwszej pomocy uczestnikom zajęć m. in. w przypadku kontuzji, zasłabnięć. Warto w umowie też dodać, że trener ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz pozostałe mienie np. sprzęt audio, który zostaną przekazane przez klub fitness do realizacji zlecenia. Opłaca się również zobowiązać w umowie trenera do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjno-informacyjnych dotyczących działalności klubu fitness.

Wynagrodzenie

W umowie z trenerem personalnym powinny znaleźć się postanowienia regulujące jego wynagrodzenie. Jednym z najczęstszych błędów jest brak wpisania do umowy czy wynagrodzenie jest w kwocie netto czy brutto. Następnie warto też określić czy wynagrodzenie jest tzw. ryczałtowe czy też stanowi podstawę wraz dodatkami do wynagrodzenia np. premie. W przypadku umów zlecenia należy pamiętać o obowiązku prowadzenia przez zleceniobiorców rachunku uwzględniającego faktyczny czas wykonywania czynności określonych w umowie.

Okres obowiązywania umowy

Jednym z najważniejszych elementów umowy są również postanowienia dotyczące czasu jej obowiązywania. Należy pamiętać o wpisaniu w umowie, czy jest ona zawarta na czas określony czy też nieokreślony. Warto pamiętać o postanowieniach przewidujących możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy np. za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia. Można również wpisać do umowy przykłady, kiedy każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku klubu fitness może to być w sytuacji, gdy trener nagminnie spóźnia się na zajęcia, kończy je przed umówionym czasem lub odwołuje bez zorganizowania zastępstwa. Jeżeli chodzi o trenera, to może on rozwiązać umowę w przypadku, gdy klub fitness opóźnia się z zapłata wynagrodzenia lub płaci w tylko w części.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty