23-10-2018

Ochrona prawna logo klubu fitness.

 

Jednym z elementów składającym się na markę klubu fitness jest jego logo. Podstawową cechą logo firmy jest oznaczenie i odróżnienie dóbr lub usług od innych produktów konkurencyjnych. Logo pomaga firmie w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwia osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. Jak zatem skutecznie chronić logo klubu fitness?

Logo jest utworem w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które podlega ochronie prawnej. Jeżeli zatem konkurencyjny klub fitness posługuje się logo Twojego klubu możesz w ramach ochrony prawnej żądać zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; wydania uzyskanych korzyści czy jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Osoba dokonująca „kradzieży” logo klubu popełnia również przestępstwo przywłaszczenia autorstwa lub rozpowszechniana utworu bez pozwolenia z art. 115 prawa autorskiego za co grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Warto zatem rozważyć złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania ww. przestępstwa.

Logo stanowi również znak towarowy zgodnie z prawem własności przemysłowej. Wobec tego można dokonać jego rejestracji w urzędzie patentowym. Dzięki takiej rejestracji klub fitness uzyskuje wyłączne prawo do posługiwania się zarejestrowanym logo, co oznacza, że żaden inny podmiot z branży fitness nie będzie mógł go używać. Dzięki rejestracji logo klubowi fitness łatwiej jest budować sieć franczyzową czy zarabiać na licencjonowaniu znaku. Zyskuje się również możliwość optymalizacji podatkowej. Zarejestrowany znak może stanowić zabezpieczenie kredytu. Zastrzeżenie logo firmy pozwoli Ci blokować reklamy tekstowe AdWords oraz konkurencję na Facebooku czy na innych social media.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty