18-11-2018

Jak chronić nazwę klubu fitness?

 

Nazwa to kolejny, poza logo, element składający się na markę klubu fitness. Nazwa inaczej zwana również firmą to oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym występuje on jako podmiot stosunków prawnych. Można więc powiedzieć, że firma to nazwa, pod którą taki przedsiębiorca działa na rynku np. FitGym sp. z o.o. Zasadą jest, że nazwa (firma) klubu powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.  

Z powyższego wynika, że klub fitness zmuszony będzie podjąć kroki prawne w celu ochrony swojej nazwy (firmy) w sytuacji, gdy konkurencja posłuży się identyczną lub bardzo podobną firmą. Jak zatem chronić nazwę klubu przed tego typu działaniami?

W celu ochrony nazwy (firmy) klubu możesz powołać się na następujące przepisy kodeksu cywilnego:

– art. 433 § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
– art. 4310 „Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.”

Jeżeli inny podmiot posługuje się identyczną firmą jak Twoja, to z pomocą przychodzi Ci również ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a dokładnie artykuł 5 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Ochronie zatem na podstawie tego przepisu podlegają wszystkie symbole mogące służyć wyróżnieniu klubu fitness w prowadzonej działalności gospodarczej czyli firma, fantazyjna nazwę klubu fitness, skrót literowy.

W razie dokonania ww. czynu nieuczciwej konkurencji, klub fitness, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1. zaniechania niedozwolonych działań,
2. usunięcia skutków niedozwolonych działań,
3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Nazwa (firma) klubu fitness, podobnie jak logo, pomaga w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwia osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. W związku z tym warto podjąć działania mające na celu jej skuteczną ochronę prawną.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty