16-12-2018

Ochrona prawna planów treningowych.

 

Corocznie widać tendencję wzrostową branży fitness. Konsekwencją tego jest zwiększenie zapotrzebowania na usługi trenerów personalnych. Wielu z trenerów narzeka na to, że konkurencja w walce o klienta bezprawnie wykorzystuje ich pomysły na treningi personalne czy plany dietetyczne. Co w takim przypadku może zrobić trener personalny? Jakie ma prawa?

Plan treningowy lub dietetyczny jako utwór?

Utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z definicji utworu wynika, że aby taki plan indywidualny lub grupowy został uznany za utwór i podlegał ochronie prawnej musi zawierać minimalne elementy twórcze oraz zostać zmaterializowany. Krótko mówiąc, jeżeli trener personalny wymyśli innowacyjną sekwencję ćwiczeń to koniecznym jest jej spisanie lub nagranie. Sam pomysł bez jego urzeczywistnienia nie podlega ochronie prawnej.

Jak chronić plany treningowy lub dietetyczny?

Jeżeli plan taki można uznać za utwór to podlega on ochronie prawnej.  W przypadku „kradzieży” Twojego planu przez konkurencję możesz żądać zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; wydania uzyskanych korzyści czy jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Osoba dokonująca „kradzieży” planu treningowego lub dietetycznego popełnia również przestępstwo przywłaszczenia autorstwa lub rozpowszechniana utworu bez pozwolenia z art. 115 prawa autorskiego za co grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 3. Warto zatem rozważyć złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania ww. przestępstwa.

W celu ochrony swoich planów trener personalny może skorzystać także z przepisów ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ustawy czynem nieuczciwej konkurencji będzie działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.  Są to w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa reklama czy naśladownictwo produktów. 

Z powyższego wynika, że korzystanie zatem z gotowego efektu pracy swego konkurenta handlowego stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji. Trener personalny, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody czy wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Kamil Wasilewski

Poznaj autora

Najczęściej czytane posty